Podpora fotovoltaice

Maximální výše dotace:

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).

 

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

  • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
  • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
  • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
  • podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
  • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp,
  • podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech.

 

 

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000

 

 

   Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%]   ≥ 50
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženémk instalovanému výkonu solárního systému [l.kWp-1]  80


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6
Celkový využitelný energetický zisk ze systému          Qss.u[kWh.rok-1]             ≥ 1 700     ≥ 1 700 ≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%]       70      70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Povinná Možná Možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] 80 - -
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Možná Povinná Povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] - 1,75 1,75